Marco & Trisha

Venue : Shanti Jivana Villa, Natai Beach.